Zapoznanie z pracą fryzjera

- Poznanie wyposażenia salonu fryzjerskiego

- Wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera/fryzjerki

- Doskonalenie umiejętności wycinania 

- Doskonalenie umiejętności segregowania i klasyfikowania 

- Doskonalenie słuchu fonematycznego

Kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania

Poznawanie znaczenia zdrowego odżywiania dla zdrowia

Wyrabianie nawyku kulturalnego zachowania się przy stole

Kształtowanie umiejętności grupowania obiektów wg określonej cechy

Zachęcenie do porównywania wielkości przedmiotów, stosowania odpowiednich przyimków  

- Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi 
w okresie przedwiośnia i wiosny

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie poprzez bezpośrednią obserwację przyrody

- Poznawanie ptaków przylatujących wiosną 

- Poznawanie budowy przebiśniegu

- Zapoznanie dzieci ze zwyczajem topienia Marzanny 

- Stosowanie pojęć następstwa czasu: najpierw, potem, później, na końcu

- Doskonalenie liczenia 

Język angielski -  słownictwo:

 

shoes - buty

jacket - kurtka

hat - czapka

scarf- szalik

Put on – Załóż

spring - wiosna

flowers - kwiaty

leaves - liście

butterfly - motyl

 

 

 

Dzieci uczą się piosenek : 

 

,,Open, shut them’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them/

,,Put on your shoes’’

https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU

,,Spring is here’’ (Katarzyna Niemiec)

Przypomnienie popularnych bajek i baśni

Utrwalenie nazw kolorów

- Utrwalenie pojęć „duży – mały”

- Rozwijanie mowy i myślenia, odpowiadanie na zadane pytania dotyczące bajek i utworów       literackich

- Poznanie niektórych zwierząt egzotycznych

Rozbudzanie ciekawości poznawczej i wzbogacanie wiedzy o świecie

- Doskonalenie sprawności grafomotorycznej

- Kształcenie umiejętności właściwej siły nacisku jako przygotowanie do nauki pisania

Doskonalenie  słuchu fonematycznego

Rozwijanie umiejętności tworzenia opowiadania 

- Doskonalenie umiejętności przeliczania i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-6

 

Język angielski -  słownictwo:

 

mittens - rękawiczki 

hat - czapka

ski - jeździć na nartach

Build a snowman – Lepić bałwana

big - duży 

small - mały

open – otworzyć

 shut - zamknąć

fast - szybki

slow - wolny

loud - głośny

quiet - cichy

 

Dzieci uczą się piosenek : 

,,This is the way’’

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

 ,, When it’s snowy’’ ( Katarzyna Niemiec)

,,Open shut them’’

https://supersimple.com/song/open-shut-them/

 

- Rozpoznawanie i nazywanie aktualnej pory roku: zimy

- Poznanie cech i zjawisk atmosferycznych zimowej pogody

- Eksperymentowanie z lodem, poznanie cech lodu

- Poznanie miejsc i zasad  bezpiecznej zabawy zimowej

- Rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy

- Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych

- Zapoznanie z nazwami zimujących u nas ptaków: gila, sikorki i wróbla

- Zachęcenie do niesienia ptakom pomocy w czasie zimy

- Rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w czasie zimy 

- Wzmacnianie więzi rodzinnych, nawiązanie bliższych kontaktów z babcią i dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie ich święta

- Rozwijanie uzdolnień aktorskich

- Doskonalenie wyrazistej mowy, wyrabiania pamięci, odwagi i śmiałości u dzieci

- Utrwalenie wiadomości nt. zwierząt domowych 

- Poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu

- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta

- Nauka przyjmowania bezpiecznej pozycji podczas kontaktu z małym i  dużym psem

- Doskonalenie analizy i syntezy sylabowej

- Doskonalenie precyzyjności wykonania ćwiczeń grafomotorycznych 

- Rozwijanie logicznego myślenia podczas tworzenia opowiadania

- Kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i  różnolicznych

- Doskonalenie umiejętności liczenia i  porównywania ilości elementów

- Poznanie figury geometrycznej “kuli”

- Utrwalanie pojęcia „para”

- Kształcenie umiejętności klasyfikowania według wielkości, koloru

- Doskonalenie umiejętności wycinania

 

Język angielski -  słownictwo:

 

mittens- rękawiczki 

hat- czapka

ski- jeżdzić na nartach

build a snowman – robić bałwana

It’s snowy.- Jest śnieżnie.

brush our teeth- myć zęby

wash our face- myć twarz

comb our hair- czesać włosy

get dressed - ubierać się

early in the morning - wcześnie rano

 

Dzieci uczą się piosenek : 

 This is the way(Super Simple Songs)

https://www.youtube.com/watch?v=4XLQpRI_wOQ

 ,, When it’s snowy’’ ( Katarzyna Niemiec)

- Zapoznanie z techniką robienia mydła

- Wykorzystania węgla w życiu codziennym

- Budzenie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy górnika

- Poznanie wyglądu munduru galowego górnika

- Pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych

- Przybliżenie dzieciom postaci Mikołaja

- Zapoznanie się z tradycjami świąt Bożego Narodzenia

- Wprowadzenie nastroju oczekiwania na zbliżające się święta

- Pogłębienie więzi rodzinnych

- Rozumienie potrzeby sprzątania po sobie, podziału obowiązków domowych 
i  pomagania rodzicom

- Zapoznanie z oznakami nadchodzącej pory roku

- Poznanie nowych technik plastycznych: kolaż i orgiami płaskie z koła

- Rozwijanie matematycznego myślenia i  przygotowanie do rozumienia stałości liczby

- Usprawnienie małej i dużej motoryki

- Przeliczanie w zakresie 6

 

Język angielski -  słownictwo:

 

Christmas- Święta Bożego Narodzenia

It’s snowy- Jest śnieżnie

snowman- bałwan

buttons- guziki

rocket- rakieta

train- pociąg

teddy bear- miś

robot- robot

Santa- Mikołaj

 

It’s cold- Jest zimno

hat- kapelusz,czapka

scarf- szalik

What do you want for Christmas?- Co chcesz dostać na Gwiazdkę?

Look at me –Spójrz na mnie

I’m a little snowman- Jestem małym bałwankiem

 

 

Dzieci uczą się piosenek: 

 

„What do you want for Christmas?” 

 https://supersimpleonline.com/song/what-do-you-want-for-christmas/

 ,, I’m a little snowman’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=FczqntFwb6k

- Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wskazywania flagi Polski. 

- Wdrażanie do okazywania szacunku symbolom narodowym

- Zapoznanie z hymnem Polski 

- Zapoznanie z godłem Polski 

- Nauka piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”

- Nauka wiersza „Kto ty jesteś? – Polak mały”

- Kształtowanie w dzieciach postaw patriotycznych względem własnego kraju,

- Zachęcanie do obserwowania zjawisk pogodowych

- Tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości, koloru

- Utrwalanie pojęć: para, prawy, lewy

- Rozwijanie wrażliwości kolorystycznej poprzez zabawę z kolorem i tworzenie barw pochodnych

- Doskonalenie umiejętności przeliczania

- Wdrażanie do rozumienia rytmicznej organizacji czasu poprzez powtarzalność dnia i nocy

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- Kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek

- Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych

- Zwrócenie uwagi na to, że czystość jest warunkiem zdrowia

- Poznanie przyborów toaletowych niezbędnych do utrzymania higieny ciała

- Doskonalenie posługiwania się nożyczkami

 

Język angielski:

Dzieci: *Witają i żegnają się (ze sobą, z pacynką, z nauczycielem) *Podają swoje imię, kiedy są o nie pytane *Śpiewają wraz z nauczycielem piosenki *Reagują na nowe słowa i zwroty poprzez gesty, mimikę, rozpoznawanie na obrazkach *Reagują na powtarzane polecenia *Znają zasady panujące na zajęciach *Uczestniczą w proponowanych grach i zabawach

Słownictwo i podstawowe zwroty::

Head – głowa

Eyes- oczy

Ears- uszy

Mouth - usta

Nose- nos

Tiger- tygrys

Crocodile- krokodyl

Frog- żaba

Lion- lew

Proste polecenia i instrukcje:

What’s your name?, My name is…; 

Shake your head; clap your hands, wiggle your nose, stamp your feet;

Walking in the jungle, we’re not affraid

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp