Roczny plan pracy

W roku szkolnym 2018/2019 w przedszkolu realizowany jest Roczny Plan Pracy pod hasłem:
„OD MAŁEGO PRZEDSZKOLAKA DO WIELKIEGO POLAKA”

  Główne cele programu:
 • Kształtowanie u dzieci postawy patriotycznej.
 • Budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty zamieszkującej nasz region i ojczyznę.
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do własnego kraju.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych.
 • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania podczas uroczystości przedszkolnych i państwowych.
 • Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym regionem i krajem.
 • Zapoznanie z historią miejscowości - Pawłowic oraz legendami najbliższego regionu.
  Do realizacji założonych celów określono następujące działania dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze:
 • 1. Nawiązanie współpracy z ZSO im. JPII – przybliżenie dzieciom wiedzy na temat służby wojskowej dla ojczyzny oraz postaci wielkiego Polaka Jana Pawła II.
 • 2. Wycieczka do Izby Regionalnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka – zapoznanie dzieci z historią regionu i Pawłowic.
 • 3. Wyjścia do GOK-u – oglądanie wystaw lokalnych twórców.
 • 4. Zorganizowanie wystawy prac symboli narodowych w holu przedszkola z okazji 100-lecia Niepodległości, Święta 3 Maja, Dnia Flagi.
 • 5. Zorganizowanie wystawy fotograficznej pt. ”Piękna Polska nasza cała”.
 • 6. Nawiązanie współpracy z instytucjami działającymi na rzecz promowania naszej miejscowości: Urząd Gminy Pawłowice, Ochotnicza Straż Pożarna, Komisariat Policji, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu, Gminna Biblioteka Publiczna.
 • 7. Zorganizowanie wycieczki do kopalni KWK Pniówek w Pawłowicach oraz KWK Guido w Zabrzu.
 • 8. Systematyczne czytanie dzieciom literatury o tematyce patriotycznej, regionalnej, legend i baśni.
 • 9. Wykonanie z pomocą rodziców, kącika regionalnego w przedszkolu.
 • 10. Spotkanie z przedstawicielkami Koła Gospodyń Wiejskich – zapoznanie z tradycjami śląskimi, gwarą i śląskimi potrawami.
 • 11. Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez GOK, Bibliotekę Publiczną i inne placówki oświatowe.
 • 12. Zapoznanie z kulturą i tradycjami związanymi z obchodami świąt, a w szczególności: Dzień Niepodległości Boże Narodzenie Wielkanoc Święta 2-go i 3-go Maja Dzień Babci i Dziadka
 • 13. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej w trakcie zajęć: zapoznanie z symbolami narodowymi, hymnem, mapą Polski, stolicą.
 • 14. Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców o tematyce związanej z tradycjami i patriotyzmem.
 • 15. Poznanie grobu nieznanego żołnierza, zapalenie zniczy. Zapoznanie dzieci ze świętem Wojska Polskiego.
 • 16. Wyjście na kiermasze Bożonarodzeniowy i Wielkanocny organizowane przy Urzędzie Gminy. Poznanie wytworów lokalnych twórców.
 • 17. Czynny udział w cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi naszej miejscowości organizowanymi przez Gminną Biblioteką Publiczną. Zapoznanie ze księgozbiorem dotyczącym Polski i naszej miejscowości.
 • 18. Umożliwienie dzieciom poznania najbliższego otoczenia poprzez wycieczki, spacery, wizyty w ciekawych i ważnych dla lokalnej społeczności miejscach.
 • 19. Składanie życzeń świątecznych pracownikom instytucji współpracujących z przedszkolem.

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp