DRODZY RODZICE

 

 

Informujemy, że życie przedszkolne toczy się normalnym trybem.

 

 

 

Zapraszamy dzieci na zajęcia – już jutro
SZUKANIE WIELKANOCNEGO ZAJĄCZKA

ZAPROSZENIE

Nasi wychowankowie z grupy „Tygrysków” wzięli udział 
w corocznie organizowanym konkursie pod hasłem

„Wielkanocne jajo”.

Organizator – Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci 
i rodziców na rozstrzygnięcie konkursu, 
które będzie miało miejsce 14 kwietnia (tj. niedziela) 
o godz. 15:30 na rynku podczas otwarcia 
Wielkanocnego Jarmarku.

Szanowni Rodzice 

                   Z posiadanych od dyrektorów szkół i przedszkoli informacji wynika, że niżej wymienione jednostki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest gmina Pawłowice mogą od dnia 8 kwietnia 2019 r. przystąpić do strajku:

·            Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach,

·            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowicach, 

·            Zespól Szkolno-Przedszkolny w Krzyżowicach,

·            Zespół Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach,

·            Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach,

·            Szkoła Podstawowa im. Karola Miarki w Pielgrzymowicach,

·            Szkoła Podstawowa im Józefa Piłsudskiego w Warszowicach,

·            Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach,

·            Publiczne Przedszkole w Pielgrzymowicach.              

   

            W przypadku, gdy w szkołach lub przedszkolach dojdzie do takiej sytuacji, dyrektorzy tych jednostek powiadomią rodziców o strajku i jego skutkach organizacyjnych dla uczniów. Dyrektorzy podejmą starania, aby zapewnić opiekę uczniom, którzy przyjdą do szkół i przedszkoli, a którymi w tym czasie nie będą w stanie zająć się opiekunowie. Opieka zapewniona będzie w miarę możliwości kadrowych danej jednostki oświatowej. Gmina współpracuje w tym zakresie z dyrektorami jednostek oświatowych. Rodzice muszą podjąć decyzję, co do celowości posłania dziecka do szkoły lub przedszkola.

Natomiast, jeżeli chodzi o egzaminy, to ich przeprowadzenie zależy wyłącznie od  możliwości powołania komisji egzaminacyjnej przez dyrektora szkoły, a w przypadku braku takiej możliwości – realizacji innej propozycji przedstawionej przez dyrektora CKE, co wynika z obowiązujących przepisów prawa. Gmina nie ma żadnych prawnych możliwości powołania komisji czy ingerowania w przebieg egzaminu.

W przypadku nieprzewidzianego całkowitego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 8 lat. Zasiłek przysługuje pracownikowi, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał, jeżeli, poza ubezpieczonym, są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogący zapewnić opiekę dziecku. Zasiłek przysługuje z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 przysługuje przez okres zwolnienia od pracy, nie dłużej jednak niż przez 60 dni w roku kalendarzowym.

 

Wniosek o zasiłek opiekuńczy składa się w jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek, w przypadku pracowników, których pracodawca zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 pracowników. Pracownik, który pracuje u pracodawcy, zgłaszającego do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników, występuje o zasiłek opiekuńczy do pracodawcy. Wniosek o zasiłek opiekuńczy wypełniany jest na druku ZUS Z-15A. Do wniosku rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien złożyć oświadczenie pracownika o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Oświadczenie można złożyć odręcznie lub na formularzu ZAS-36.

Szanowni Państwo,

z informacji uzyskanych od Związku Zawodowego, którego działaniem jest objęte Publiczne Przedszkole Nr 1 wynika,
że od dnia 8 kwietnia 2019 r. pracownicy przedszkola mogą przystąpić do strajku.

Jako Dyrektor Przedszkola informuję, że podejmę starania, aby zapewnić opiekę dzieciom, które przyjdą do przedszkola. Opieka będzie zapewniona w miarę możliwości kadrowych przedszkola.

 

 

Dziękujemy za wyrozumiałość

 

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp