Zasady odbierania dzieci z przedszkola

1
Rodzice ( prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola.
2
Do przedszkola dzieci powinny być przyprowadzane w godzinach od 6.00 do 8.15
3
Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna przygotować je do pobytu w placówce, a następnie przekazać upoważnionej do tego osobie ( woźna, wychowawca ).Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
4
Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach określonych w umowach.
5
Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazane rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
6
Gdy rodzic (osoba upoważniona) odbiera dziecko bezpośrednio z sali, odpowiada za jego bezpieczeństwo już w momencie jej opuszczenia.
7
Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie takie jest ważne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
8
Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią ( rodzeństwo) będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.
9
Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa, na odpowiednim druku (do pobrania).
10
Przedszkole może odmówić wydania dziecka upoważnionej osobie, gdy będzie ona pod wpływem alkoholu. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W tej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.
11
Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.
12
W przypadku gdy niemożliwy będzie kontakt z rodzicami dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną godzinę , po czym zawiadamia najbliższy komisariat policji o zaistniałej sytuacji.
13
Uzgodnienia rodziców dotyczące zakazu odbierania dziecka z przedszkola przez jednego z nich muszą być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp