Rekrutacja

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez gminę Pawłowice

 

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 04 marca 2019 r.

do 15 marca 2019 r.

od 03 Kwietnia 2019 r.

do 11 kwietnia 2019 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postepowaniu rekrutacyjny, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

do 21 marca 2019 r.

do 12 kwietnia 2019 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 marca 2019 r. 

godz. 14:00

16 kwietnia 2019 r.

godz. 14:00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

do 29 marca 2019 r.

do 24 kwietnia 2019 r.

5

Podanie do publicznej widomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

01 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.


Regulamin Rekrutacji do pobrania

ul. Szkolna 1A

43-250 Pawłowice

Szybki dostęp